term-of-use

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר את השימוש בקטלוג המקוון לעריכת בקשות להצעת מחיר (בל"מ) למוצרים ולשירותים ("השירות"), המופעל על ידי החברה למשק וכלכלה בשלטון המקומי בע"מ ("החברה"), באתר האינטרנט שכתובתו https://clickcal.mdigital.org.il/ ("האתר").

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש בשירות.

כשתקיש על הכפתור "אני מסכים", אתה מאשר שקראת, הבנת ואתה מסכים לתנאי שימוש אלה.

בכל עת ניתן לפנות לנציגי משכ"ל בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלו חלים על כל מי שגולש באתר ומשתמש בשירות, אף אם אינו משתמש רשום. הוראות מסוימות בתנאים אלה יחולו רק על משתמשים רשומים.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות, של האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בשירות. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בשירות עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

תנאי שימוש אלו בחלקם מנוסחים בלשון זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

השימוש בשירות ומגבלותיו

בעשותך שימוש בשירות, ניתנת לך הרשות להשתמש בו אך ורק לשם חיפוש השוואתי ועריכת בקשות להצעת מחיר מהקטלוג המקוון של המוצרים והשירותים המוצעים באתר. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד, ואין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, בעת שימושך בשירות חל איסור מוחלט:

  • להעתיק את תכני השירות, להטמיע אותם באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה, למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני השירות בכל דרך שהיא;

  • לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת השירות;

  • לקשר לתוכן בשירות המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של השירות, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של השירות, כפי שהם במקורם;

  • לגשת לשירות או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה בשירות, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך השירות;

  • ללא הסכמת החברה, הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש בשירות למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע, פעולות פצחנות, פריצת מערכות האבטחה של השירות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת השירות, עקיפת מנגנוני ההגנה של השירות, ביצוע מניפולציות בפעילות השירות, גישה שיטתית למחשבי השירות באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של השירות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות;

  • אין להשתמש בשירות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש בשירות על מנת לסחור או להפיץ, מוצרים ושירותים האסורים על פי חוק, או בניגוד לכללי אסדרה (רגולציה) מיוחדת על פי דין, לדוגמה, אך לא רק, כלי נשק, חומרי נפץ, תרופות וסמים, חיות בר, עתיקות, מוצרי טבק, אלכוהול וצעצועים מסוכנים;

  • לקשר לשירות לינקים מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה, או אתרי שנאה.

רישום

השימוש בשירות זמין לכלל המשתמשים באתר. יחד עם זאת, חלק מאפשרויות השימוש בשירות זמינות לך רק אם הנך משתמש רשום.

בעת השימוש בשירות תתבקש לספק לחברה, או למי מטעמה, פרטים אישיים. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור במסגרת זו הינם פרטי חובה. בנוסף לפרטים אלו תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש לצורך התחברות לאתר כמשתמש רשום. מובהר בזה, כי הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשמירת סודיות הסיסמה, וכי עלייך להודיע לחברה, באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בשירות ועל כל הפרת סודיות אחרת.

מובהר כי ללא פרטים נכונים נתקשה לספק את השירות. פרטים לא נכונים, או לא מעודכנים יפגעו בחוויית השימוש שלך בשירות ובפעילות השירות באופן כללי. לכן, מוצהר על ידך שכל הפרטים שנמסרו במסגרת הרישום לשירות הם נכונים ומדויקים.

החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשתמשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות עדכונים של הספקים השונים בדבר הפריטים המוצעים במסגרת המכרז.

לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הפרטים האישיים שנמסרו במסגרת הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הפרטים האישיים שלך.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירות באתרים, או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו לצרכים שונים בהתאם לתנאי שימוש אלו, לרבות בהתאם לפרק שכותרתו פרטיות, כמפורט להלן. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע, אולם בלא מסירת פרטים, ייתכן ולא תוכל להירשם כמשתמש רשום ולפיכך לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

מובהר, כי החברה, או מי מטעמה רשאים לבטל רישום משתמשים לשירות או לא לאפשר רישום מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתן הרישום מתבצע לצורך פעולה בלתי חוקית בשירות (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או בחברה, או במי מטעמה, או ברשות, או מי מטעמה, או אם המידע שמסרת במסגרת רישומך כמשתמש לא היה מדויק, נכון ומלא, או אם הפעילות בשירות מפרה צו בית משפט או הוראה מחייבת של רשות, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעת החברה, סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך בשירות מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון.

לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך בשירות. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים.

בכל עת נאפשר לך לשנות את הסיסמה ואנו ממליצים לעשות זאת בתדירות גבוהה ככל שניתן וכן בכל מקרה שהתעורר החשש שאחרים נחשפו לסיסמה שלך.


 

קניין רוחני

השירות כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה בבעלות החברה, או שהחברה קיבלה רשות של אחרים להשתמש בהם בשירות.

שימוש בשירות ובכל מרכיב הכלול בו, שלא הותר במפורש בתנאים אלה, הינו אסור ואין להרשות לאחרים שימוש כאמור. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות, ואין לשבש את הצגתם.

אחריות

השירות כאמור נוגע לקטלוג מקוון של מוצרים ושירותים המאפשרים יצירת הזמנות רכש. השירות, ובכלל זה כלל המידע והשירותים הכלולים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם ובאופן אחיד לכלל המשתמשים. איננו מתאימים את השירות לצרכי משתמש ספציפי כזה או אחר, או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך בשירות וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.

השימוש בשירות כולל בין היתר חשיפה למידע בשירות ובאתר, ובכלל זה גם למידע ושירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות השירות. מובהר כי השימוש בשירות נעשה על אחריותך בלבד. אנו משתדלים להציג את המידע הנכון והמדויק ביותר, אך עשויים להיות אי דיוקים במידע המוצג באתר ובשירות.

פרטיות

השירות כאמור, מאפשר גישה לקטלוג מקוון לעריכת הזמנות למוצרים ושירותים בדרך פשוטה ויעילה. לפיכך, מטבע הדברים מידע אישי הוא חלק בלתי נפרד ממנו. תנאי שימוש אלו ולרבות פרק זה שעניינו פרטיות, עוסקים במידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנחנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

בעת השימוש בשירות, מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של המשתמשים בשירות (בין אם מדובר במשתמשים רשומים, ובין אם לא), כדוגמת הדפים שנצפו, משכי הפעילות בשירות, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו בשירות, כתובות האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש בשירות לשם הגישה לאינטרנט, ועוד.

המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של השירות ובנוסף, נקלט ומנותח לדוגמה על ידי חברות המספקות לשירות שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Google Analytics, וכן שירותי אבטחה לשירות והגנה מפני תקיפות של האקרים.

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשי השירות האחרים את השירות, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול השירות, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לשירות, כאשר מעת לעת החברה שומרת על זכותה לשלוח למשתמשים רשומים הודעות בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים, או בכל דרך אחרת.

ככל שנזדקק לכך, נשתמש במידע גם כדי לטפל, לחקור ולמנוע שימוש לרעה בשירות, כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע של החברה, המאוחסן אצל ספק אירו